Graduate Institute of Labor Research, National Chengchi University

top-banner

2014 Bao-Zhong Tea Festival (2014.11.08)

  • 2014-11-08

Date 09:00-16:00, November 8, 2014
Venue National Cheng Chi University
Participants Student of Graduate Institute of Labor Research, National Chengchi University : Chia-Hsun HsiehYa-Chuan ChanMing-Siou Chen、Chien-Chin Huang、Po-Chuan Tsou、I-Yu Mao、Cheong Kun Kuong、Hao-Lun Lo、Ling-An Yen、Yu Chen、Ting-Chun Chiu、Yi-Ting Tsao

This is an image

This is an image